logo

21 Mayıs 2018

İHALE İLANI

KEMERHİSAR Belediye Başkanlığından

1) Mülküyeti Belediyemize ait olup, Aşağıda Muhammen bedeli ve geçici  teminatları yazılı toplam 1 adet işyeri 2886 sayılı kanunun 45. maddesince AÇIK TEKLİF ALMA (ARTIRMA ) Suretiyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2) İhale konusu taşınmazlar:

 

KİRA İHALESİNE ÇIKACAK TAŞINMAZLAR

SN  TAŞINMAZIN NEVİ   ADA  PARSEL  KATI    NİTELİĞİ  BRÜT MUHAMMEN

m2 BEDELİ(TL)

1   DÜĞÜN SALONU VE BİR   515    304      ZEMİN    İŞYERİ    BİNA                17.000.00

KATLI KANGİR LOKANTA  OTURUM       ALANLARI

İhale 31.05.2018 tarihinde PERŞEMBE GÜNÜ saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3) İsteklilerin ihaleye girebilmek için;

  1. a) Esnaf ise kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
  2. b) Vekaleten girecekler için Noter Tasdikli Vekaletname
  3. c) Vatandaşlık ve Vergi kimlik Numaraları ile tebligat adreslerini gösterir belge,
  4. d) Yerleşim yeri belgesi,
  5. e) İsteklilerin ihale şartnamesinde belirtilen belgelerle birlikte Geçici Teminatlarının              Belediyemiz veznesine yatırmaları şarttır.
  6. f) Belediyeden alınacak borcu yoktur belgesi
  7. g) İhale şartname makbuzu

4) İhaleye ait geçici teminat ihale günü ihaleye metüakip kesin teminata çevrilecektir.

5) Kira bedeli ihale bedeli olup, kati teminat ve bir yıllık kira bedeli peşin olarak Belediyemiz Tahakkuk servisine yatırılacaktır.

6) İhale ile ilgili her türlü giderler ihaleyi alana aittir. (Vergi, Resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi alan yükleniciye aittir)

7) Belediye ili ihtilalflı olanlar ve kirasını zamanında yatırmayanlar, Belediyemize borçlu bulunanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları ve birinci derece yakınları ihaleye katılamazlar.

8) İhale ile ilgili dokuman bedeli 100,00 TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edinilebeleceği ve mesai saatleri içerinde görülebileceği ilan olunur.

Basın No:75

 

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

3+1 = ?