logo

21 Ocak 2019

İHALE İLANI

3 KISIM/14 KALEM AMBALAJ MALZEMESİ

21 NCİ ANA İKM.MRK.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

3 KISIM/14 KALEM AMBALAJ MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                      : 2019/20803

 

1-İdarenin

 1. a) Adresi

:

21’İNCİ ANA İKMAL MRK.K.LIĞI KEMERHİSAR YOLU ÜZERİ 3 KM. ACIGÖL MEVKİİ 51700 BOR/NİĞDE

 1. b) Telefon ve faks numarası

:

3883117563 – 3883117112

 1. c) Elektronik Posta Adresi

:

fcelik@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 KISIM / 14 KALEM AMBALAJ MALZEMESİ ALIMI
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b) Teslim yeri : 21’inci Ana İkm.Mrk.K.lığı Taş.(Tük.)-539 Mal Saymanlığı Bor/ NİĞDE
 3. c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde, ihale konusu mal/mallar idarenin göstereceği depolara defaten teslim edilecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : 21’inci Ana İkm.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Bor/NİĞDE
 2. b) Tarihi ve saati : 02.2019 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 21’inci Ana İkm.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Bor/NİĞDE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 21’inci Ana İkm.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Bor / NİĞDE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. KISIM (BİRİNCİ KISIM)
1 MUKAVVA KUTU (60X40X30 CM.) adet 750
2 MUKAVVA KUTU (60X90X40 CM.) adet 200
3 MUKAVVA KUTU (100X100X100 CM.) adet 300
4 MUKAVVA KUTU (40X75X40 CM.) adet 200
2. KISIM (İKİNCİ KISIM)
1 KOLİ BANDI ŞEFFAF adet 750
2 MÜHÜR PLASTİK adet 10.000
3 STRAFOR KÖPÜK (100X100X5 CM.) adet 100
4 STREÇ FİLM RENKLİ (ELLE KULLANIM İÇİN) rulo 50
5 STREÇ FİLM RENKLİ (MAKİNE İLE KULLANIM İÇİN) rulo 75
6 AMBALAJ MALZEMESİ, NAYLON PLASTİK HAVA KABARCIKLI metre 1.000
7 TORBA, DÜZ BASKILI, 300X500 MM adet 500
8 TORBA,DÜZ BASKILI 150X250 MM. adet 600
3. KISIM (ÜÇÜNCÜ KISIM)
1 KERESTE, ÇAM 3’ÜNCÜ SINIF (25X100X3000 MM.) metreküp 18
2 KERESTE,ÇAM 3’ÜNCÜ SINIF (50X100X3000 MM.) metreküp 12

Share
#

SENDE YORUM YAZ

5+4 = ?