logo

11 Ekim 2018

İHALE İLANI

Bor Belediye Başkanlığından

İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait  İlçemiz Acıgöl Mahallesinde kat karşılığı ihalesiyle verilen Acıgöl Mahallesi pafta 194 ada 1201 parsel 3 de kayıtlı  Zemin kat 1 bağımsız bölüm nolu 135 m2 alanındaki kaloriferli dairenin muhammen bedeli KDV dahil 180.000.00 tl olup, geçici teminat 18.000.00 TL 1.kat 6 bağımsız bölüm nolu  135 m2 alanındaki kaloriferli dairelerin  muhammen bedeli  KDV dahil 19.000,00 TL olup, geçici  teminatı 19.000,00TL 4. Kat 17 bağımsız bölüm nolu 135 m2  alanındaki kaloriferli dairenin muhammen bedeli KDV dalih 190.000.00 olup geçici teminatı 19.000,00 TL olmak üzere toplam 3 adet  kaloriferli dairenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince AÇIK ARTIRMA ( AÇIK TEKLİF ALMA) usülu ili satışı yapılmak üzere ihalele çıkarılmıştır

2-İhale 24 EKİM 2018 tarihi ÇARŞAMBA günü saat 10:00 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılmak isteyenlerin;

a)Kanuni ikametgah ve Tebligat adreslerini, T.C. Vatandaşlık Numaralarını bildirir belgelerini

b)Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

c)Noter tasdikli İmza Sirküleri

d)İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,

  1. e) Tüzel veya Gerçek kiyi adına ihaleye gireceklerden, noterden tasdıkli veekaletname,

f)Belediyemizden borcu olmadığına dair  “BORCU YOKTUR BELGESİ” almaları

g)Belediyemiz veznesine  Geçici  Teminatın yatırıldığına dair  “TEMİNAT MAKBUZU” ile katılmaları şattır.

4- Teminatlar; ihaleye kim katılacaksa o kişi veya kurum adına ve taşınmazların her biri için ayrı ayrı gçici teminat yatırılması şarttır. İhaleyi üzerine alan, aynı gün içerisinde ihale bedeli üzerinden peyinat kısmını yatıracak ve geçici teminatını kati teminata çevirecektir.

5-Ödeme şekli: Kaloriferli  Dairelerin ihale bedelinin ¼’i peşin kalanı 30 Kasım 2018, 31 Ocak 2019 tarihlerinde  3 eşit taksitte ödenecektir.

6- İhale ile ilgili doküman bedeli 500,00 TL dir.

7- İsteklilere taşınmazın bedelinin tamamı ödenmeden tapu verilemez.

8-İstekliler taşınmazların bedellerinin ödeme zamanları hususunda her hangi bir süre uzatımı talebinde bulunamaz.

Taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde aylık 6183 sayılı kanuna göre gecikme zammı tahsil edilir.

9-Taşınmazların en son taksit  ödeme tarihi geldiği halde hala bedeli ödenmemiş ise takip eden ay sonundan itibaren yeni bir karar almaya gerek olmadan ihale tek taraflı olarak fesih edilir ve kat’i teminatı gelir kaydedilir.  O güne kadar  yatırılmış olan miktarlar Belediye Encümenince  belirlenen zamanlarda ilgilisinefaizsiz olarak geri ödenir.

10-Kaloriferli dairelerin Kat Mülkiyeti kanununa göre  ödenmesi gereken yakıt ve ortak giderler ile Elektirik ve Su abonelikleri, İhale ile ilgili taraflar adına tahakkuk edecek; Katkı Payı, VERGİ, RESİM,  DAMGA PULU ve HARÇLAR ile  TAPU MASRAFLARI  vb. her türlü  giderler alıcıya aittir.

11-Alıcı tarafından bedeli ödenen  Kaloriferli  adireler  hali hazır şekliyle  15 gün içinde teslim edilecektir.

12-İhale için  Postadaki gecikmeler ile , Faks, Teleks  Telgrafla ve bilgisayar (elektronik ) ortamında  yapılan müracaatlar geçersizdir.

13-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakla ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

14-İhale kararı; karar  tarihinden  itibaren en geç  15işgünü  içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir.

15-İş bu şartnameden doğacak ihtilafların hallinde Bor Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

16-İhale ile ilgili doküman mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

 

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

5+2 = ?