logo

26 Temmuz 2018

İHALE İLANI

2 KALEM SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI ALIMI

21 NCİ ANA İKM.MRK.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK İHALE İLANI

2 KALEM SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası  :           2018/360077

 

1-İdarenin

 1. a) Adresi

:

21’İNCİ ANA İKMAL MRK.K.LIĞI KEMERHİSAR YOLU ÜZERİ 3 KM. ACIGÖL MEVKİİ 51700 BOR/NİĞDE

 1. b) Telefon ve faks numarası

:

3883117563 – 3883117112

 1. c) Elektronik Posta Adresi

:

fcelik@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KALEM SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 2. b) Teslim yeri : 21’İnci Ana İkm.Mrk.K.lığı Tşn.(Tük.)-539 Mal Saymanlığı Bor / NİĞDE
 3. c) Teslim tarihi : LPG ve Ticari Propan Taşınır(Tüketim)-539 Mal Saymanlığının vereceği tebligatlar doğrultusunda sözleşmenin imzalandığı tarih ile 30 NİSAN 2019 tarihleri arasında teslim edilecektir

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : 21’inci Ana İkmal Merkezi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Bor/NİĞDE
 2. b) Tarihi ve saati : 08.2018 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 21’inci Ana İkm.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Bor / NİĞDE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 21’inci Ana İkmal Merkezi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Bor/NİĞDE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Kodlandırma Hükmü 1. Yüklenici, Milli Savunma Bakanlığı?na herhangi bir mali, idari ve hukuki sorumluluk getirmeksizin, temin etmeyi taahhüt ettiği malzemenin kodlandırması için gerekli bilgi ve belgeyi (başvuru evrakları ve malzemeyi tam olarak tanımlayan mühendislik çizimleri, standartlar, şartname ve/veya teknik doküman, parça/referans numarasını gösteren üreticiye ait orijinal doküman gibi) sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en kısa sürede Türk Milli Kodlandırma Bürosuna (TMKB) vermekle ve TMKB’nin isteği halinde, malzeme tanımlama işlemlerinde yardımcı olmak üzere personel görevlendirmekle yükümlüdür. 2. Yüklenici, alt yüklenicilerden/tedarikçilerinden temin ettiği malzeme için de gerekli bilgi ve belgeyi STANAG 4177 kapsamında TMKB?ye vermekten sorumludur. Yüklenici, bu hususa kendi alt yüklenici/tedarikçileri ile yapacağı sözleşmelerde yer verecektir. İstenildiği takdirde bu sözleşmeler TMKB?ye ibraz edilir. 3. Yüklenici, sözleşme süresi boyunca tedarik/ihtiyaç makamları bilgisi dahilinde malzeme üzerinde yapılan değişiklerden (tadilat, tasarım gibi) doğan güncelleme bilgilerini de sağlamakla yükümlüdür. 4. Tedarik edilen malzemenin NATO Stok Numarası (NSN) mevcut ise yüklenici kodlandırma işleminden muaf sayılır. 5. Yüklenici, ana malzeme/çok parçalı sistemlerde ürün ağacında yer alan tüm malzemenin kodlandırması yerine, üretici tarafından Tavsiye Edilen Yedek Parça Listesinde yer alan malzemelerin kodlandırılmasından yükümlüdür. 6. Yüklenicinin, kesin kabul muayene aşamasına kadar kodlandırılması mümkün olmayan malzemeler için (ana malzeme/çok parçalı sistemlerde, kodlandırılması NATO ülkeleri ve NATO Kodlandırma Sistemine dahil olup, NATO üyesi olmayan ülkeler tarafından yapılacak malzemelerde ve acil durumlarda), TMKB?ce onaylanan kodlandırma protokolünün ve malzeme listesinin tedarik/ihtiyaç makamına ibraz edilmesi halinde muayene işlemleri yürütülür ve ilgili Kuvvet Kodlandırma Bürosu tarafından Geçici Stok Numarası (GSN) verilir. 7. Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, yürürlükteki MSY:310-8(A) Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi?nin ilgili bölümlerinde yer alan hükümler geçerlidir. 47.2. İstekliler birim fiyatlarını virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde verebilecektir. Bu durumda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan toplam tutar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. 47.3. İdari şartnamenin 35.4.1.inci maddesi uyarınca her türlü LPG, Ticari Propan, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. 47.4. 7’nci Ana Bakım Fabrika Md.lüğünde mevcut atölyelerin ısıtılmasında, kullanılacak olan 1 nci Kısım 20.000 Kg. Ticari Propanla ilgili olarak; MSB Adana İnş.Eml.Blg.Bşk.lığının 21 Haziran 2018 tarihli , İNŞ.EML.: 97646926-4230-280957-18/Milli İnş.Kont.ve İncl.Ks. Sayılı ve” İşe Başlama ” konulu yazısı ile doğalgaza dönüşüm için 15 Aralık 2017 tarihinde yüklenici firmaya iş teslimi yapılmış olup doğalgaz dönüşüm süreci devam etmektedir. Bahse konu olan doğalgaz dönüşüm işinin tamamlanmasına müteakip ticari propan kullanımına ihtiyaç kalmaması durumunda idarece Ticari propan alımı durdurulacaktır. Yüklenici sözleşme miktarında belirtilen Ticari Propanın % 80’nini idare tarafından alınamaması durumunda bile alınamayan miktardan feragat edecek, hiçbir hak talep edemeyecektir. Madde 47.5 İş bu Tip Şartname (bu madde dahil) 47 (Kırkyedi) maddeden ibarettir. Kodlandırma Hükmü 1. Yüklenici, Milli Savunma Bakanlığı?na herhangi bir mali, idari ve hukuki sorumluluk getirmeksizin, temin etmeyi taahhüt ettiği malzemenin kodlandırması için gerekli bilgi ve belgeyi (başvuru evrakları ve malzemeyi tam olarak tanımlayan mühendislik çizimleri, standartlar, şartname ve/veya teknik doküman, parça/referans numarasını gösteren üreticiye ait orijinal doküman gibi) sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en kısa sürede Türk Milli Kodlandırma Bürosuna (TMKB) vermekle ve TMKB’nin isteği halinde, malzeme tanımlama işlemlerinde yardımcı olmak üzere personel görevlendirmekle yükümlüdür. 2. Yüklenici, alt yüklenicilerden/tedarikçilerinden temin ettiği malzeme için de gerekli bilgi ve belgeyi STANAG 4177 kapsamında TMKB?ye vermekten sorumludur. Yüklenici, bu hususa kendi alt yüklenici/tedarikçileri ile yapacağı sözleşmelerde yer verecektir. İstenildiği takdirde bu sözleşmeler TMKB?ye ibraz edilir. 3. Yüklenici, sözleşme süresi boyunca tedarik/ihtiyaç makamları bilgisi dahilinde malzeme üzerinde yapılan değişiklerden (tadilat, tasarım gibi) doğan güncelleme bilgilerini de sağlamakla yükümlüdür. 4. Tedarik edilen malzemenin NATO Stok Numarası (NSN) mevcut ise yüklenici kodlandırma işleminden muaf sayılır. 5. Yüklenici, ana malzeme/çok parçalı sistemlerde ürün ağacında yer alan tüm malzemenin kodlandırması yerine, üretici tarafından Tavsiye Edilen Yedek Parça Listesinde yer alan malzemelerin kodlandırılmasından yükümlüdür. 6. Yüklenicinin, kesin kabul muayene aşamasına kadar kodlandırılması mümkün olmayan malzemeler için (ana malzeme/çok parçalı sistemlerde, kodlandırılması NATO ülkeleri ve NATO Kodlandırma Sistemine dahil olup, NATO üyesi olmayan ülkeler tarafından yapılacak malzemelerde ve acil durumlarda), TMKB?ce onaylanan kodlandırma protokolünün ve malzeme listesinin tedarik/ihtiyaç makamına ibraz edilmesi halinde muayene işlemleri yürütülür ve ilgili Kuvvet Kodlandırma Bürosu tarafından Geçici Stok Numarası (GSN) verilir. 7. Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, yürürlükteki MSY:310-8(A) Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi?nin ilgili bölümlerinde yer alan hükümler geçerlidir. 47.2. İstekliler birim fiyatlarını virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde verebilecektir. Bu durumda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan toplam tutar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. 47.3. İdari şartnamenin 35.4.1.inci maddesi uyarınca her türlü LPG, Ticari Propan, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. 47.4. 7’nci Ana Bakım Fabrika Md.lüğünde mevcut atölyelerin ısıtılmasında, kullanılacak olan 1 nci Kısım 20.000 Kg. Ticari Propanla ilgili olarak; MSB Adana İnş.Eml.Blg.Bşk.lığının 21 Haziran 2018 tarihli , İNŞ.EML.: 97646926-4230-280957-18/Milli İnş.Kont.ve İncl.Ks. Sayılı ve” İşe Başlama ” konulu yazısı ile doğalgaza dönüşüm için 15 Aralık 2017 tarihinde yüklenici firmaya iş teslimi yapılmış olup doğalgaz dönüşüm süreci devam etmektedir. Bahse konu olan doğalgaz dönüşüm işinin tamamlanmasına müteakip ticari propan kullanımına ihtiyaç kalmaması durumunda idarece Ticari propan alımı durdurulacaktır. Yüklenici sözleşme miktarında belirtilen Ticari Propanın % 80’nini idare tarafından alınamaması durumunda bile alınamayan miktardan feragat edecek, hiçbir hak talep edemeyecektir. Madde 47.5 İş bu Tip Şartname (bu madde dahil) 47 (Kırkyedi) maddeden ibarettir.

 

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 TİCARİ PROPAN kilogram 20.000
2 LPG kilogram 765

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

10+4 = ?