logo

13 Kasım 2017

İHALE İLANI

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

BOR BELİDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/569707

 

1-İdarenin
a) Adresi : SOKUBASI MAHALLESİ BELEDIYE CAD. NO:18 51700 BOR/NİĞDE
b) Telefon ve faks numarası : 3883117115 – 3883117858
c) Elektronik Posta Adresi : bor@bor.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 320.000 LİTRE MOTORİN ALIMI 10.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Motorin Ve 95 oktan Kurşunsuz Benzin Belediyemiz Garaj Deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2018 tarihine kadardır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SOKUBAŞI MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:18 BOR/NİĞDE 51700
b) Tarihi ve saati : 01.12.2017 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İstekliler EPDK dan alınmış ve geçerlilik süresini doldurmamış Bayilik Lisans Belgesinin aslını veya noter onaylı tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.
2- İstekliler EPDK dan alınmış ve geçerlilik süresini doldurmamış Akaryakıt Dağıtım Ve Pazarlama bayisi ise; Bayilik Sözleşmesi veya Bayisi olduğu kuruluştan alacağı yetki belgesinin aslını veya noter onaylı tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İhale konusu malın öncelik sırasıyla TS veya EN standartlarına veya bu standartlarda yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlarına uygun olarak üretildiğini belirtir belgeni aslı veya noter onaylı sureti.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SOKUBAŞI MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:18 BOR/NİĞDE 51700 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SOKUBAŞI MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:18 BOR/NİĞDE 51700 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

1+3 = ?