logo

11 Eylül 2017

İLAN

T.C.
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2017/374 Esas                     06/09/2017
İLAN
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda ismi, mevkii, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen e davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak,
1 – KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 03/10/2013 tarihli2012/307karar sayılı kararıyla kamu yararı kararı alındığı,
2 – 2942 Sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan kıymet takdir komisyonunun 06/06/2013 tarih ile taşınmaz için değer tespiti yapıldığı,
3  – 2942 Sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılan taşınmazda taşınmaz malikleri ile uzlaşma sağlanmadığına dair tutanak düzenlendiği,
4 – Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren davalı tarafın 30 (otuz) gün içinde idari yargıda iptal davası ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
5 – Açılacak davaların Karayolları genel müdürlüğü adresine tevcih edileceği,
6 – Davalı tarafça 30 (otuz) gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Bor Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği,
7 – Mahkemece tespit edilecek bedelin T.C. Ziraat Bankası Bor şubesine hak sahibi adına yatırılacağı,
8 – Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hususları2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca ilan olunur.
Katip 167396      Hakim 194560
Dosya No: 2017/374
Mevkii: Niğde ili Bor ilçesi Balcı Mah./ Köyü
Parsel: 3770(ifraz öncesi 82 parsel)
DAVALI:
1- MALİK AYGÜN: T.C.: 43513807674
BOR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ    Ayrıntılı bilgi için: Şenol ALTUN Zabıt Katibi
BASIN NO: 185

Share
#

SENDE YORUM YAZ

7+8 = ?