logo

18 Ağustos 2017

 

ÇADIR VE SEYYAR SAHRA ÜNİTELERİ YEDEK PARÇASI SATIN ALINACAKTIR

21 NCİ ANA İKM.MRK.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK İHALE İLANI

7 KISIM (30 KALEM) ÇADIR VE SEYYAR SAHRA ÜNİTELERİ YEDEK PARÇASI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/388782

 

1-İdarenin
a) Adresi : 21’İNCİ ANA İKMAL MRK.K.LIĞI KEMERHİSAR YOLU ÜZERİ 3 KM. ACIGÖL MEVKİİ 51700 BOR/NİĞDE
b) Telefon ve faks numarası : 3883117563 – 3883117112
c) Elektronik Posta Adresi : fcelik@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 KISIM (30 KALEM) ÇADIR VE SEYYAR SAHRA ÜNİTELERİ YEDEK PARÇA MALZEMESİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 21’inci Ana İkm.Mrk.K.lığı Tşn.(Day.)-539 Mal Saymanlığı Bor/ NİĞDE
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (Altmış) takvim günü içerisinde, ihale konusu mal/mallar idarenin göstereceği depolara defaten teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 21’inci Ana İkm.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Bor / NİĞDE
b) Tarihi ve saati : 13.09.2017 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı 21’inci Ana İkm.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Bor / NİĞDE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 21’inci Ana İkm.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Bor / NİĞDE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı  
1. KISIM (BİRİNCİ KISIM)  
1 YER BEZİ, ÇADIR, SOĞUK İKLİM İÇİN adet 100  
2 ÜST GÖVDE, DIŞ, ÇADIR, KOMUTA YERİ İÇİN adet 50  
3 ÜST GÖVDE, İÇ, ÇADIR, KOMUTA YERİ İÇİN adet 50  
4 FOLYO, ÇADIR İÇİN adet 200  
2. KISIM (İKİNCİ KISIM)  
1 ÇADIR SABİTLEME ÇİVİSİ adet 10.000  
2 5 MM. Ø BAĞLANTI PİMİ adet 20.000  
3 MENTEŞE KAPI (SOĞUK HAVA DOLABI) adet 20  
4 TAVA,EKMEK DELİKLİ 590X800 MM. adet 300  
3. KISIM (ÜÇÜNCÜ KISIM)  
1 TEKER,ÖN 70X300 adet 150  
2 VANA, KÜRESEL, R 1 1/2″ adet 200  
3 VANA KÜRESEL 1″ adet 50  
4 VANA,KÜRESEL 1 1/4″ adet 100  
4. KISIM (DÖRDÜNCÜ KISIM)  
1 POMPA ÜNİTESİ, SANTRİFUJLÜ 1 1/4″ adet 15  
2 FİŞ GİRİŞ 12 PİNLİ 24 VOLT 3 MT.KABLOSU İLE BİRLİKTE adet 50  
3 ARMATÜR,KOMPLE 220 V. 60 W. adet 100  
5. KISIM (BEŞİNCİ KISIM)  
1 ÇEKİ OKU, RÖMORK ORTA BAĞLANTI adet 40  
2 ÇEKİ OKU, RÖMORK ÖN ARAÇ BAĞLANTI adet 30  
3 ÇEKİ OKU, RÖMORK ARKA BAĞLANTI adet 100  
6. KISIM (ALTINCI KISIM)  
1 SELENOİD VALF 1/4″ 12 V. adet 20  
2 VENTİL CİDAR EMNİYET R 3/4″ YAYSIZ adet 100  
3 VALF,TERMOSTATİK KONTROL adet 60  
4 SOKET FREN HAVA SARI adet 150  
5 SOKET EMNİYET HAVA KIRMIZI adet 100  
6 DİJİTAL ZAMAN ROLESİ 0-99 DK. adet 20  
7 TERMOSTAT DİJİTAL XR60C-5NICO 220 V. adet 30  
7. KISIM (YEDİNCİ KISIM)  
1 HORTUM REKORLU, LPG TÜPÜ adet 100  
2 0-2,5 BAR DEDANTÖR,LPG SAATLİ adet 100  
3 DEDANTÖR, MUHTELİF MARKA, GAZ TÜPÜ IÇIN adet 40  
4 PİLOT BRÜLÖR GRUBU adet 100  
5 ÇAKMAK,PİEZO adet 50  

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

10+6 = ?